Actievoorwaarden - Black Friday Sale 2022

Lees hieronder de actievoorwaarden die gelden bij de Black Friday Sale van 25 november 2022.

Actievoorwaarden 

Black Friday 2022 

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de UniPrime Black Friday actie in Nederland op 25 november 2022 (hierna: “De Actie”), georganiseerd door Fetim B.V.., gevestigd aan de Abram Dudok van Heelstraat 4, 1096 BE te Amsterdam (hierna: “Fetim”).  
 • *De actie is een eenmalige actie voor de UniPrime dealers, oftewel kopende verkooppunten van Fetim b.v. Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).  
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij Fetim b.v. via mailadres: sales-bouwen@fetimgroup.com. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 

 

Het actiemechanisme 

 • De actie is geldig op het gehele UniPrime-assortiment voor bestellingen per plaat of per pak. Actie loopt van 25 november 2022 00:00uur tot en met 25 november 2022 23:59uur. Let op: de actie geldt zolang de voorraad strekt. Wees er dus snel bij! 
 • UniPrime behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 
 • Actie-aanbod is niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. 
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Fetim over te leggen. 
 • Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.  

 

Privacy  

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van deelnemers kunnen door Fetim worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. Fetim zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement op https://fetimgroup.com/nl/privacy-verklaring/.  
 • Voor het gebruik van social media door de Deelnemer geldt het op enig moment geldende privacy beleid van het betreffende platform.  

  

Overig  

 • Fetim kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Fetim.  
 • Fetim behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.  
 • Fetim behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, inzendingen op ieder moment te diskwalificeren.  

  

Verdere actievoorwaarden zijn gekoppeld aan onze algemene voorwaarden. 

Amsterdam 25 november 2022